top of page

Activate your Faith Group

Public·19 membres

《揭秘》:霍梅尼的第一本政治著作


ääæääªåèçæ éåæç ï


ãæçãïéæ…åççäæææèä
ãæçãïKashf al-Asrarïæäæäæå…å…ååçåå人éæ…åïRuhollah Khomeiniïå1943ååçäæäïçæååºééÂéå…ååÂååºåæåïAli Akbar HakimzadehïååäååèçäæåååãååçåãïThe Thousand-Year Secretsïäæåºçééåæèãååºåæåæääªæåäºååºåçåéåä çäæå…æåïäå20ä纪30åääæåºçäºäæäå æéäæå…æççäääæåã人çãïHumayunïãäååååäèçäºäæå…æåäåæääçåäåºïåæèäºäåæçääºä äåä çããæçãæéæ…åèèäçææèçççäæäã
kashful asrar by khomeini in urdu pdf free downloadãæçãåäºå…ç ïååèèºäºâåäçèºâãâäççåâãâæåâãâæåºâãâæåâåâåèâãéæ…ååääèæäºäåæçääºåæïåçåå…åèçåæãæåãåµèµäççäçåçççæçïååéäºæååçèääåµæååºèªåæåãççéååäçåèèåäºäåææ…ãäååå…çäæææçæåäççåçèçãéæ…åèæåäºçåææåå…âåååæâçèèãååäåè…çåæÂéååæååïMirza Abu'l-Fadlïåäåæåè…æéäºçÂææ æåïShariat Sanglajiïããæçãèå…åäºéæ…åååäæäæåºççæïäèäºäæå…æååºèåäææäºåïåäºåºçääªåºäºåå…çååèçäæå…æäå åäºçèºåºçã


åæææäèãæçãçäåéèçèçæïéææææåæïïæåäèéääçå[^1^]ãèæäæçèäÂäåÂééèÂåæçÂèåºÂèäÂåèïSultan ul Arifeen Hazrat Sakhi Sultan Bahooï


ääæääºåèçæµèï


éæ…åï1902-1989ïæäæäæå…éåçéå人åäæå…å…ååçæééèãäåºçåääªåæååºïäåååååä äæå…ææåååãäååºååéæå…ççåéæåäºéçæèïåæäºäºääèåçæååååååãääæääè人åäåïåäºèåå…äºäæå…æäãææãçäåéåçäçåèºæãäçäèäåå…æãäæå…æåºãïIslamic Governmentïããéæ…åäéãïThe Way of Khomeiniïããéæ…åèèéãïThe Sayings of Khomeiniïçã


éæ…åå20ä纪60åäååååååççæïPahlavi Dynastyïçäåçæåäºèææçïåäå åºçääªåºäºäæå…æååçæäæäãäå æéåäºæåºçéååæµæïå…åå…äååèå…ãäæå…åæåãäéèåéåãä ååæçºçæåïççéååéèçäæ人æçåæèåã1979å1æïååçåçéçäæïéæ…åèåçåïåæäºäºäæå…éåçæééå人ãåå4æïçèå…æå…æïäææäºäºääªäæå…å…ååïéæ…åèéäºæééèã


éæ…ååäæéïæèäºäçåççäãçæµãæåååäºæéïæååºçääªççãèªåºãæäåèæçäæå…çäãääéääºèåææååéïåçå人èåæºãäæå…æäºãå…éåæãåéæåçãäåæäºèªåçåååäåµïäåäæ åäºçæäæå…æåäæ人æçåçèåæã1989å6æïéæ…åå åèç…åäåäïäºå87åãäèåèååºååçäåºæ…çåºå…ïæäºäºåääæ人æåçææäåçåæåèã e0e6b7cb5c


À propos

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...